Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn

1. Khách hàng làm công văn nêu rõ lý do có dấu và chữ ký của Chủ doanh nghiệp trình Hãng tàu, Hải quan và Cảng, .

2. Khách hàng xin xác nhận đồng ý của Hãng tàu (chủ khai thác container).

3. Khách hàng liên hệ Bộ phận quản lý container (Ter/Khu hàng) để xác nhận vị trí và số lượng container đảo chuyển thực tế.

4. Khách hàng xin xác nhận container chưa vào sổ tàu hoặc xoá khỏi sổ tàu tại Bộ phận Đăng ký tàu xuất.

5. Khách hàng xin xác nhận đồng ý cho lấy hàng ra khỏi Cảng của cơ quan Hải quan:

– Hải quan xin xác nhận gồm – Customs departments to get approval include:

+ Hải quan Giám sát

+ Chỉ huy đội Hải quan Giám sát

+ Lãnh đạo chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn – Khu vực I – Cát lái

6. Khách hàng xin xác nhận của Trực ban Sản xuất Cảng Cát Lái:

+ Đối với số lượng dưới 03 container, Trực ban Sản xuất xác nhận giải quyết.

+ Đối với số lượng trên 03 container, Trực ban Sản xuất báo cáo Ban Giám Đốc Trung tâm xin ý kiến giải quyết.

7. Khách hàng hoàn tất thủ tục tại phòng Phát hành chứng từ, nhận phiếu Xuất nhập bãi để lấy container.

8. Khách hàng đưa phương tiện vào lấy container ra khỏi Cảng trước khi thời hạn Phiếu Xuất nhập bãi hết giá trị.